<% sant=ww-1 Set myconnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") myconnection.open = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("../_private/aturalsprg.mdb")) punts=":" spai = " " spai=" " com="'" sq1="select * from flipat " sq6= " order by " sq7= " DESC " camp1 = "data" sele = sq1 & sq6 & camp1 & sq7 'response.write(sele) %> <% set myrecordset = myconnection.execute ( sele ) %>
 
 
 
 

Atura'ls, una estona per parlar del que ens "mola" i del que no Avui he flipat.

Avui he flipates la secció del programa Atura'ls on es debat amb clau de tertulia alternativa qualsevol tema que hens a sorpres de la setmana, no ens tallem ni un pel, ni tenim pels a la llengua

Radio90 101,4 F.M. tots els dilluns de 21 a 22 hores

 

Escolta els programes d'aquesta temporada
<% Do while not myrecordset.eof %> <% vactivitat = myrecordset(0) vdata = myrecordset(2) vprg = myrecordset (1) vfitxer = myrecordset (5) %> <% myrecordset.movenext%> <%loop myrecordset.close %>
<% = vdata %> <% = vprg %>