<% Set myconnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") myconnection.open = ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.Mappath("../_private/aturalsprg.mdb")) xcoma= "," mycond = "X" mycond2 = "S" punts=":" spai=" " com="'" sq1="select * from escrits " sq1l="select * from links " SQ2="WHERE " sq8=" order by " camp1=" titol " camp2=" linktitol " 'sq9= " DESC " sq9= " ASC " sq10= " and " sele1 = sq1 & sq8 &camp1 sele1l = sq1l & sq8 &camp2 %> <%' =sele1 %> <% set myrecordset = myconnection.execute ( sele1 ) %> <% set myrecordsetl = myconnection.execute ( sele1l ) %>
La xarxa va plena d'informacions interessants que acostumen a arribar per email, aquí hem volgut fer un recull de les que es refereixen a les polítiques del Aznar i el seu amic Bush, aquest recull ens pot ajudar a reflexionar, per triar a qui no volem votar
Galeria d'imatges
Pagines webs i coses interesants Escrits de lectura obligada
<% Do while not myrecordsetl.eof %> <% llink=myrecordsetl(2) %> <% londe=myrecordsetl(1) %> <% lcodi=myrecordset(0) %> <% myrecordsetl.movenext loop %>
target="cuerpo" class="menu"><% =llink %>
<% Do while not myrecordset.eof %> <% lescrit=myrecordset(3) %> <% lcodi=myrecordset(0) %> <% myrecordset.movenext loop %>
<% =lescrit %>